Kvalitetsledning - Nerality 

Ett steg i rätt riktning, men förslagen är otillräckliga

2 december 2015

ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET UTTALANDE MED ANLEDNING AV SKÖNHETSUTREDNINGENS FÖRSLAG.

I helgen presenterade utredaren Eva Nilsson Bågenholm sitt förslag till reglering av skönhetsbranschen i Sverige. Företrädare för branschens eget frivilliga certifieringsprogram, Estetiska Injektionsrådet (EIR), välkomnar utredningens förslag om att utförande av estetiska injektionsbehandlingar skall vara förbehållet legitimerad sjukvårdspersonal. Samtidigt hade man hoppats att utredaren skulle föreslå lika långtgående krav som EIR ställer på sina certifierade injektionsbehandlare och att berörda tillsynsmyndigheter gavs en mer kraftfull roll i att höja patientsäkerheten.

Regeringen utsåg Eva Nilsson Bågenholm 2014 till särskild utredare för att se över hur skyddet kan stärkas för den som genomgår estetiska behandlingar, inklusive estetiska injektionsbehandlingar, som faller utanför tandvård och övrig hälso- och sjukvård. I praktiken kan idag vemsomhelst genomföra estetiska injektionsbehandlingar eftersom det inte räknas som sjukvård, varpå de som behandlas i lagens mening är konsumenter och inte patienter.

Sedan början av 2015 finns möjligheten för estetiska injektionsbehandlare att bli certifierade via Estetiska Injektionsrådet (EIR). Rådet som bildades i slutet av 2014 består av branschföreträdare och understöds av de tre största fillerföretagen1 i Sverige. EIR:s certifieringskrav går avsevärt längre än de som regeringens utredare föreslår. Utöver att certifieringen bara utfärdas till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, under särskilda villkor, kräver den dessutom att personen genomgår ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom bland annat anatomi, basal injektionskunskap och komplikationshantering. Den certifierade förbinder sig även att ha en ansvarsförsäkring.

Ulf Samuelson, specialist i plastikkirurgi och ordförande i Estetiska Injektionsrådet, anser följande om regeringens förslag:

”Branschen har länge varit oreglerad, därför tog vi initiativet till Estetiska Injektionsrådet (EIR) som idag har 98 anslutna behandlare och fortsätter att växa. Vi välkomnar utredarens förslag om att bara legitimerad sjukvårdspersonal skall få injicera. Vi hade samtidigt önskat mer specifika krav på vidareutbildning och även att hälso- och sjukvårdslagen omformats så att den gällt även estetiska behandlingar utförda av medicinsk personal. Då hade berörda tillsynsmyndigheter kunna spela en mer kraftfull roll i arbetet att gallra ut oseriösa aktörer från branschen. Vi ser därför att EIR kommer att ha en fortsatt viktig uppgift att kvalitetssäkra branschen genom fortsatt certifiering av behandlare och därmed höja patientsäkerheten, säger Ulf Samuelson.”

För mer information, kontakta i

Rådets medlemmar:
ULF SAMUELSON, specialist i plastikkirurgi, associerad styrelsemedlem och samordnare i valberedningen i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi 

BIRGIT STARK, specialist i plastikkirurgi, ordförande i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

ANNE WETTER, specialist i dermatologi, styrelsemedlem Intressegruppen för Estetisk Dermatologi

CHARLOTTE BLOMBERG, leg. sjuksköterska, Fillers Academy for Nurses

CARINA GAMBORG, leg sjuksköterska, ordförande i Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation

ANNIKA HARLÉN, leg sjuksköterska, medlem i Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation

JONAS VOGLER, leg.tandläkare, President i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry