VARFÖR ÄR EN CERTIFIERING VIKTIG?

Vem som helst kan injicera i Sverige och konsumenter löper därmed en risk. Konsumenten måste själv skaffa sig information och vara kritisk och det kan vara svårt att veta vilken behandlare som är seriös och vilken som inte är det. Med en oberoende och etablerad certifiering i Sverige skapar vi en tryggare skönhetsbransch genom att bl.a. säkerställa att behandlare har medicinsk legitimation och kan hantera eventuella komplikationer. Konsumenten får också hjälp att skaffa sig nödvändig information. Med en majoritet av certifierade behandlare skapas en branschstandard positiv för skönhetsbranschen som helhet.

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation.

FÖLJ OSS GÄRNA HÄR:

FACEBOOK
ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET

INSTAGRAM
ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET

INSTAGRAM
SPECIELLT RIKTAD TILL KONSUMENT/PATIENT

CERTIFIERING – FÖR ÖKAD TRYGGHET OCH KVALITET VID ESTETISK INJEKTIONSBEHANDLING

Estetisk injektionsbehandling är en teknik, som växt sig populär som behandlingsform inom skönhetsvärlden. Tack vare små injektioner kan man släta ut fina linjer, förbättra hudkvaliteten och/eller definiera områden i ansiktet, på hals och händer. Det är en säker och effektiv behandling när den utförs av erfaren och kvalificerad personal och med vetenskapligt väldokumenterade produkter.

BAKGRUND TILL CERTIFIERING VID ESTETISK INJEKTIONSBEHANDLING

Trots den snabbt växande efterfrågan på injektionsbehandlingar är branschen i stort sett helt oreglerad i Sverige. Vem som helst kan idag erbjuda estetiska injektionsbehandlingar utan att varken uppvisa adekvat utbildning eller erfarenhet. De allra flesta behandlare värnar om både kvalitet och patientsäkerhet, tyvärr finns även ett fåtal oseriösa utövare som svärtar ner branschen i stort genom att sakna relevant utbildning och kompetens. Dessutom förekommer fillerprodukter på marknaden som saknar god vetenskaplig dokumentation. Ur ett konsumentperspektiv leder frånvaron av reglering till svagare patientsäkerhet och risk för ökat antal felbehandlingar. Av den anledningen gick representanter för branschen samman 2014/2015 och tog gemensamt ett beslut att stödja en fristående certifiering för injektionsbehandlingar. Målet var att öka konsumentskyddet/patientsäkerheten, hjälpa konsumenter att hitta kvalificerade behandlare samt att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbransch för alla. Socialstyrelsen lämnade så äntligen in ett lagförslag 2019, gällande en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa. Under 2020 kommer regeringen att arbeta med lagförslaget, och den nya lagen och lagändringarna i patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen föreslås träda i kraft i början av 2021. 

BRANSCHEN STÖDJER EN CERTIFIERING

Initiativet stöds av de största aktörerna inom branschen, både kommersiella företag liksom branschorganisationer, föreningar och relevanta yrkessammanslutningar. Certifieringen skall utfärdas av Estetiska Injektionsrådet, som är en oberoende organisation bestående av en sammanslutning av fristående specialister, se vilka vi är. Alla läkare, sjuksköterskor och tandläkare i branschen välkomnas att certifiera sig. Certifieringen innebär en trovärdig kvalitetsstämpel samt erbjuder konsumenten ökad trygghet i valet av behandlare.

VAR MED OCH SKAPA EN TRYGGARE BRANSCH

VAD INNEBÄR CERTIFIERINGEN?

Certifieringen skall vara förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (dvs enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor). Konsumenten kan därmed känna sig trygg med att den certifierade besitter en viss medicinsk grundkompetens. För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets fysiologi, basal injektions-kunskap och komplikationshantering. Certifieringen skall vara personlig och tidsbestämd och med rekommendation att fortlöpande delta i utbildningar inom området samt upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter. Konsumenter som väljer en certifierad behandlare skall känna sig trygg med vetskapen om att behandlingen håller hög kvalitet och säkerhet.

ETISKT KONTRAKT

Med hjälp av ett etiskt kontrakt ska den certifierade underteckna och förbinda sig att följa ett antal etiska punkter, däribland att fortlöpande delta i utbildningar inom området,upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter samt arbeta med godkända och vetenskapligt väldokumenterade produkter.