VARFÖR ÄR EN CERTIFIERING VIKTIG?

Med en oberoende och etablerad certifiering i Sverige skapar vi en tryggare bransch inom estetisk medicin - injektionsbehandlingar bland annat genom att äkerställa att injektionsbehandlaren innehar en medicinsk legitimation (leg.läkare,leg.tandläkare,leg.sjuksköterska) och en specifik grundläggande kunskap inom estetisk medicin med inriktning mot injektionsnehandlingar och kan hantera eventuella komplikationer.

Med en majoritet av certifierade injektionsbehandlare skapas en branschstandard som höjer kvalitén hos de som arbetar inom estetisk medicin och skönhetsbranschen som helhet.

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation utan sponsorskap.

FÖLJ OSS GÄRNA HÄR:

FACEBOOK
ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET

INSTAGRAM
ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET

INSTAGRAM
SPECIELLT RIKTAD TILL KONSUMENT/PATIENT

CERTIFIERING – FÖR ÖKAD TRYGGHET OCH KVALITET VID ESTETISK INJEKTIONSBEHANDLING

Estetisk injektionsbehandling är en teknik, som växt sig populär som behandlingsform inom skönhetsvärlden. Tack vare små injektioner kan man släta ut fina linjer, förbättra hudkvaliteten och/eller definiera områden i ansiktet, på hals och händer. Det är en säker och effektiv behandling när den utförs av erfaren och kvalificerad medicinsk personal och med vetenskapligt väldokumenterade produkter.

BAKGRUND TILL CERTIFIERING VID ESTETISK INJEKTIONSBEHANDLING

Trots den snabbt växande efterfrågan på injektionsbehandlingar var branschen i Sverige, i stort sett helt oreglerad fram till den 1 juli 2021. Vem som helst kunde då erbjuda estetiska injektionsbehandlingar utan att varken uppvisa adekvat utbildning eller erfarenhet. Ur ett konsumentperspektiv ledde frånvaron av reglering till svagare patientsäkerhet och risker för felbehandlingar. Av den anledningen gick representanter för branschen samman 2014/2015 och tog gemensamt ett beslut att stödja en fristående certifiering för injektionsbehandlingar. Målet var att öka konsumentskyddet/patientsäkerheten, hjälpa konsumenter att hitta kvalificerade behandlare samt att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbransch för alla.  Idag har Sverige en lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Där det övergripande målet är att stärka skyddet för individens liv och hälsa. Det innebär att idag finns lagstadgade kompetskrav att behandlaren  måste vara legitimerad läkare,tandläkare eller sjuksköterska, för att få utföra estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen kan vi läsa om här.  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021363-om-estetiska-kirurgiska-ingrepp_sfs-2021-363 

BRANSCHEN STÖDJER EN CERTIFIERING

Initiativet stöds av de största aktörerna inom branschen, både kommersiella företag liksom branschorganisationer, föreningar och relevanta yrkessammanslutningar. Certifieringen ska utfärdas av Estetiska Injektionsrådet, som är en oberoende organisation bestående av en sammanslutning av fristående specialister, se vilka vi är. Alla läkare, sjuksköterskor och tandläkare i branschen välkomnas att certifiera sig. Certifieringen innebär en trovärdig kvalitetsstämpel samt erbjuder konsumenten ökad trygghet i valet av behandlare.

VAR MED OCH SKAPA EN TRYGGARE BRANSCH

VAD INNEBÄR CERTIFIERINGEN?

Certifieringen skall vara förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (dvs enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor). Konsumenten kan därmed känna sig trygg med att den certifierade besitter en viss medicinsk grundkompetens. För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets fysiologi, basal injektions-kunskap och komplikationshantering. Certifieringen skall vara personlig och tidsbestämd och med rekommendation att fortlöpande delta i utbildningar inom området samt upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter. Konsumenter som väljer en certifierad behandlare skall känna sig trygg med vetskapen om att behandlingen håller hög kvalitet och säkerhet.

ETISKT KONTRAKT

Med hjälp av ett etiskt kontrakt ska den certifierade underteckna och förbinda sig att följa ett antal etiska punkter, däribland att fortlöpande delta i utbildningar inom området,upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter samt arbeta med godkända och vetenskapligt väldokumenterade produkter.